Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và những hướng đi mới – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và những hướng đi mới

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và những hướng đi mới tại trường ĐHNN-ĐHQGHN

Nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra (ban hành năm 2012) giai đoạn 2012-2017 và xây dựng kế hoạch triển khai cho giai đoạn tới, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo về Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và những hướng đi mới như sau:

I/ Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: Từ 08h00 – 12h00 ngày 01/6/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 2, tòa nhà ULIS-Sunwah

II/ Thành phần tham dự

  • Ban Giám hiệu;
  • Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác HSSV;
  • Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Khảo thí, Trung tâm NCGDNN&ĐBCL, Trung tâm CNTT-TT&HL, Khoa Sau Đại học; Phòng Quản trị;
  • Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo đại học chính quy, Cố vấn học tập, Trưởng, phó các bộ môn thuộc trường và thuộc khoa, Chủ tịch Hội sinh viên, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện văn phòng khoa.

III/ Các báo cáo tại hội thảo

Hội thảo sẽ có những báo cáo và tham luận sau:

  1. Báo cáo tổng quan: Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai CTĐT theo chuẩn đầu ra năm 2012 và những định hướng sắp tới

2. Chuẩn hóa công tác kiểm tra đánh giá học phần

3. Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

4. Các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ phát triển năng lực cho sinh viên

5. Hoạt động thư viện và học liệu trong việc hỗ trợ hoạt động đào tạo

6. Triển khai hiệu quả các học phần theo hình thức kết hợp (blended)

7. Đánh giá của các bên liên quan về CTĐT và về chất lượng sinh viên

8. Đổi mới công tác thực tập nhằm tăng sức cạnh tranh cho sinh viên khi tốt nghiệp

9. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và cách thức tổ chức các học phần thực hành tiếng để hỗ trợ người học đạt được những năng lực cần thiết đáp ứng chuẩn đầu ra.

10. Triển khai đào tạo những học phần mới: thuận lợi và khó khăn.

11. Tăng cường kết nối doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội.

12. Sự liên kết giữa nội dung và hoạt động giảng dạy với nhu cầu xã hội.

13. Tăng cường công tác truyền thông từ các khoa đào tạo.

14. Đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo CTĐT mới.

15. Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sinh viên quốc tế học tập tại trường.

16. Thách thức và hướng đi mới cho CTĐT chất lượng cao tại trường.