Thông báo về việc sử dụng số điện thoại đảm bảo an ninh trật tự tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc sử dụng số điện thoại đảm bảo an ninh trật tự tại Trường Đại học Ngoại ngữ

THÔNG BÁO
V vic s dng s điện thoi đảm bo an ninh trt t

ti Trường Đại hc Ngoi ng