Thông báo về việc hỗ trợ người học trong đợt dịch Covid 19 và giải pháp bền vững trong hỗ trợ sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc hỗ trợ người học trong đợt dịch Covid 19 và giải pháp bền vững trong hỗ trợ sinh viên

THÔNG BÁO 

 Về việc hỗ trợ người học trong đợt dịch Covid 19 và giải pháp bền vững

 trong hỗ trợ sinh viên tại Trường ĐHNN- ĐHQGHN