Thông báo về phân công chỉ đạo thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về phân công chỉ đạo thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc phân công Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội