Thông báo về ngày tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về ngày tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Theo Thông báo số 1 về hội thảo khoa học quốc gia 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”, thời gian dự kiến là ngày 07/4/2017. Vì nhiều lý do khách quan, Ban tổ chức xin thông báo hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 18/4/2017 (cả ngày). Mọi thông tin khác trong Thông báo số 1 không thay đổi.

Ban tổ chức sẽ có thông báo số 3 cụ thể về chương trình, các tiểu ban và lịch trình trình bày báo cáo sau.

Trân trọng