Thông báo về kế hoạch tổ chức ULIS Book Fair 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội