Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022

Toàn văn Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, xin xem tại đây!

Thông tin ôn tập dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022, xin xem tại đây!

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ, Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 6 năm 2019 và Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ công văn số 3808/ĐHQGHN-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 1ý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89);

Căn cứ Hướng dẫn số 248/HD-ĐHQGHN ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 07 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (Tiếng Anh);

Căn cứ Quyết định số 530/ĐHNN-SĐH ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2022 và Quyết định số 993/ĐHNN-SĐH ngày 10 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2276/ĐHQGHN-ĐT ngày 06 tháng 07 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2022;

Căn cứ Công văn số 2396/ĐHQGHN-ĐT ngày 18 tháng 07 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đồng ý để Trường Đại học Ngoại ngữ sử dụng định dạng đề thi ngành Ngôn ngữ Anh áp dụng cho ngành Ngôn ngữ học úng dụng tiếng Anh từ kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022;

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) như sau:

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức thi tuyển và xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ và xét tuyển đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022, thời gian cụ thể như sau:

Ngày thi: Thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2022

Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (xét tuyển đào tạo tiến sĩ) từ ngày 19/9 đến ngày 27/9/2022.

  1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1.1. Thời gian đào tạo

02 năm theo hình thức đào tạo chính quy tập trung

1.2. Chuyên ngành đào tạo

Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga, Ngôn ngữ Pháp, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ  Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

1.3. Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển thẳng;

– Thi tuyển theo phương thức truyền thống.

1.4. Điều kiện xét tuyển /dự thi

1.4.1. Xét tuyển thẳng

a) Điều kiện xét tuyển thẳng

– Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: thí sinh đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT sau đây của ĐHQGHN: tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao (được nhà nước đầu tư), các CTĐT đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín (AUN-QA, ABET…) hoặc các tổ chức kiểm định của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (đối với khóa tuyển sinh còn trong thời hạn) (danh sách các CTĐT xem tại Phụ lục 9);

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT chuẩn, chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của ĐHQGHN;

+ Tốt nghiệp đại học chính quy một số ngành phù hợp hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ) (Danh sách các ngành phù hợp ở bậc cử nhân trong xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 11 của Thông báo này)

Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học (xem quy định tại điểm b của mục này) có thể được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng.

– Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ (quy định tại mục 1.4.2 của Thông báo này) tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

– Các yêu cầu khác đối với từng CTĐT theo yêu cầu của đơn vị đào tạo.

b) Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học

– Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

+ Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.

+ Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.

– Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm;

– Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.

c) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Không giới hạn chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt năm 2022.

1.4.2. Dự thi đào tạo thạc sĩ

Thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau:

Về văn bằng:

– Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, bằng do nước ngoài cấp) ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi bậc đào tạo thạc sĩ; ngành gần với ngành đăng kí dự thi (áp dụng đối với ngành Đông Phương học chuyên ngành Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp cho thí sinh trước khi đăng ký dự thi tương ứng vào các ngành Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc); đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu; Các đối tượng có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Chi tiết danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần xem tại Phụ lục 8 của Thông báo này)

– Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ của CTĐT (các khóa đào tạo thạc sĩ tuyển sinh từ năm 2022 có chuẩn đầu ra đối với trình độ ngoại ngữ đạt từ Bậc 4 trở lên hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) (xem tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 của Thông báo này);

– Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

Về năng lực ngoại ngữ:

Thí sinh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (xem tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 của Thông báo này), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Về chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản (xem tại Phụ lục 2 của Thông báo này).

Các điều kiện khác: Thí sinh cần có Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự,  kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và có đủ sức khoẻ để học tập.

1.5. Các môn thi tuyển sinh

1.5.1. Môn cơ bản: Tuỳ theo chuyên ngành dự thi, thí sinh sẽ thi một trong các môn sau: Kiến thức & năng lực ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc) hoặc Kiến thức & năng lực Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng (Anh; Nga; Pháp; Trung) (dạng thức môn thi cơ bản xem tại Phụ lục 4).

1.5.2. Môn cơ sở: Năng lực ngôn ngữ và năng lực nghiên cứu tiếng (Anh; Nga; Pháp; Trung; Đức, Nhật, Hàn) (dạng thức môn thi cơ sở xem tại Phụ lục 5).

1.6. Điểm xét tuyển và điểm chuẩn thi tuyển sinh

  • Điểm xét tuyển: Để được trong diện xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (theo thang điểm 10) ở các môn thi cơ bản và cơ sở.
  • Điểm chuẩn: Được xác định căn cứ trên chỉ tiêu đào tạo được giao và bằng cách tính tổng điểm thi các môn của từng thí sinh từ cao nhất trở xuống cho từng ngành.

1.7. Tài liệu hướng dẫn ôn thi

Thí sinh đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ có thể xem đề cương và dạng thức đề thi của các môn thi trong các phụ lục đính kèm thông báo này.

1.8. Chế độ thu học phí

Thí sính trúng tuyển là học viên cao học (đào tạo thạc sĩ) phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí hàng năm của Trường Đại học Ngoại ngữ.

  1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

2.1. Thời gian đào tạo

– Đào tạo từ cử nhân: 04 năm, theo hình thức chính quy tập trung

– Đào tạo từ thạc sĩ: 03 năm, theo hình thức chính quy tập trung

2.2. Chuyên ngành đào tạo

+ Ngôn ngữ Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

+ Ngôn ngữ Nga, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga

+ Ngôn ngữ Pháp, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp

+ Ngôn ngữ Trung Quốc, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc

Lưu ý: Tất cả các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 của Bộ GD&ĐT xem tại Phụ lục 10

2.3.  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.4. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

a) Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

– Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

– Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy hạng Giỏi trở lên ngành đúng, phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

– Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của CTĐT định hướng nghiên cứu và các công trình công bố theo quy định đơn vị đào tạo (nếu có). Riêng các thí sinh có bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng hoặc dự tuyển từ cử nhân thì phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.

– Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

– Có thư giới thiệu của ít nhất 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

+ Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

+ Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh. (Tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 3 của Thông báo này)

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

– Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

– Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển (đối với thí sinh có bằng cử nhân dự tuyển sau 12 tháng kể từ ngày được cấp bằng và thí sinh có bằng thạc sĩ).

– Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

b) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), được ĐHQGHN công nhận (quy định tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 của Thông báo này), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

d) Các yêu cầu khác theo đặc thù của đơn vị và CTĐT.

Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 của Bộ GD&ĐT phải đáp ứng tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn tại Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/09/2021.

Thí sinh dự tuyển đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Quy định xét cấp học bổng của ĐHQHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc ban hành theo QĐ số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 của Giám đốc ĐHQGHN có thể nộp hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

2.5. Điểm xét trúng tuyển đào tạo tiến sĩ

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển trình độ tiến sĩ phải có tổng điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu đạt điểm từ 60 điểm trở lên, trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu phải đạt 25/40 điểm. Thí sinh đăng ký xét cấp học bổng được đơn vị đề nghị Giám đốc ĐHQGHN xem xét cấp học bổng phải đạt tối thiểu 80/100 điểm.

2.6. Chế độ thu học phí

Thí sinh trúng tuyển là nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) đều phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí hàng năm của Trường Đại học Ngoại ngữ.

2.7. Chế độ học bổng dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ

Thí sinh dự tuyển các chương trình đào tạo tiến sĩ trúng tuyển và nhập học, đáp ứng tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn (Đề án 89 của Bộ GD&ĐT, Quy định xét cấp học bổng của ĐHQHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc ban hành theo QĐ số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 của Giám đốc ĐHQGHN…) và có nguyện vọng làm đơn xin cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu kèm các minh chứng theo yêu cầu. Thí sinh đăng ký xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc, ngoài việc nộp hồ sơ dự tuyển phải khai báo thông tin và nộp hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng tại địa chỉ http://hocbong.vnu.edu.vn

3. XÉT TUYỂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thí sinh người nước ngoài thực hiện việc xét tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN. Các yêu cầu về chuyên môn như khoản a) và c) mục 2.4. của thông báo này.

Thí sinh người nước ngoài dự tuyển các chương trình đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ trúng tuyển và nhập học có nguyện vọng làm đơn xin cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại ngữ. Thủ tục và quy trình xét cấp học bổng cho thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được thực hiện theo thông báo số 54/TB-ĐHNN ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc cấp học bổng  hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài dự tuyển các chương trình đào tạo sau đại học bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

4. HỒ SƠ DỰ THI/ DỰ TUYỂN

4.1. Thời gian phát hành hồ sơ: 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

4.2. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa Sau đại học (Phòng 102 nhà A3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

4.3. Đăng ký dự thi, dự tuyển trực tuyến qua mạng và nộp bản cứng Hồ sơ dự thi/dự tuyển

Thí sinh thực hiện việc đăng ký dự thi/dự tuyển qua 2 bước:

Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự thi/ dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.

Nộp bản cứng Hồ sơ dự thi/dự tuyển trực tiếp tại Khoa Sau đại học – Trường ĐHNN – ĐHQGHN (các Danh mục Hồ sơ dự thi/dự tuyển, xem tại mục 4.5).

4.4. Thời gian thí sinh thực hiện việc khai báo thông tin đăng ký trực tuyến và nộp bản cứng Hồ sơ dự thi/ dự tuyển: 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

Lưu ý:

Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo;

– Thí sinh không nộp bản cứng Hồ sơ tuyển sinh và không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi/dự tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

4.5. Nội dung hồ sơ: Hồ sơ dự thi/ dự tuyển cần có các giấy tờ sau:

Ghi chú: – Khoa Sau đại học không hoàn trả bản cứng Hồ sơ đăng ký dự thi/dự tuyển đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ của thí sinh đã nộp. Đối với bậc đào tạo tiến sĩ, thí sinh là công chức/ viên chức thì bắt buộc nộp kèm Hồ sơ dự tuyển Công văn cử đi dự tuyểnCông văn cử đi học của cơ quan/ đơn vị quản lý trực tiếp (nếu thí sinh trúng tuyển).

  1. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN /DỰ THI/ DỰ TUYỂN

5.1. Thời hạn nộp lệ phí xét tuyển /dự thi/ dự tuyển:

8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

5.2. Địa điểm nộp lệ phí xét tuyển /dự thi/ dự tuyển

Nộp tiền mặt: Phòng 202 nhà A1 – Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chuyển khoản: Số tài khoản Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN 21510008969696 BIDV Cầu Giấy Nội dung (không dấu): LP du thi cao hoc_Ho ten_So dien thoai, Mã ĐKDT

5.3. Lệ phí xét tuyển /dự thi/ dự tuyển

– Thạc sĩ: 420.000 đồng

– Tiến sĩ: 200.000 đồng/thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển/ dự thi/ dự tuyển trước khi nộp Hồ sơ tại Khoa Sau đại học

  1. CÔNG BỐ DANH SÁCH PHÒNG THI

– Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh (Trường không gửi giấy báo dự thi), hoặc

– Thí sinh truy cập vào địa chỉ tuyển sinh http://tssdh.vnu.edu.vn và dùng tài khoản đã được cấp để xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi, thời gian cụ thể từ ngày 05/9/2022

– Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần báo ngay cho Hội đồng Tuyển sinh sau đại học tại địa chỉ phòng 102 nhà A3, hoặc theo số điện thoại (024)-66806770 trước ngày tổ chức thi tuyển/ xét tuyển.

  1. CÁC MỐC THỜI GIAN SAU TUYỂN SINH

7.1. Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng thạc sĩ:

Trước 12h00 ngày 10/9/2022 (Thí sinh không được xét tuyển thẳng có thể đăng ký để tham dự kỳ thi tuyển ngay trong đợt tuyển sinh đó).

7.2. Thời gian công bố kết quả thi:

Trước ngày 04/10/2022

7.3. Thời gian thông báo trúng tuyển:

Trước ngày 15/10/2022

7.4. Thời gian khai giảng và nhập học (dự kiến):

Ngày 04/11/2022

Ghi chú: Trong quá trình đăng ký dự thi/ dự tuyển, nếu thí sinh có vướng mắc cần giải đáp vui lòng gọi đến số (024)-66806770 hoặc (024)-37547435.

Trân trọng thông báo./.

Toàn văn Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, xin xem tại đây!

Thông tin ôn tập dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022, xin xem tại đây!