(Clip 12) Thời hạn phải nộp hồ sơ thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội