Thông báo mới về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo mới về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo mới về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.