Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trịnh Bích Thủy chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trịnh Bích Thủy chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trịnh Bích Thủy chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2, cụ thể:

Tên đề tài luận án: Impacts de la classe hybride sous forme inversée sur l’enseignement du français aux débutants à L’université de langues et d’études internationales, Université nationale du Vietnam à Hanoi (nh hưởng ca lp hc kết hp dưới hình thc đảo ngược đối vi sinh viên mi bt đầu hc tiếng Pháp ti Trường Đại Hc Ngoi NgĐHQGHN)

Người thực hiện: Trịnh Bích Thủy

Nghiên cứu sinh: Khóa QH.2016.2

Cán bộ hướng dẫn: PGS. Đinh Hồng Vân

Thời gian: 08h30, thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Pháp, xin xem tại đây!

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trịnh Bích Thủy
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 21/12/1996
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2339/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQGHN ngày 12 tháng 12 năm 2016
 6. Tên đề tài luận án: Impacts de la classe hybride sous forme inversée sur l’enseignement du français aux débutants à L’université de langues et d’études internationales, Université nationale du Vietnam à Hanoi (nh hưởng ca lp hc kết hp dưới hình thc đảo ngược đối vi sinh viên mi bt đầu hc tiếng Pháp ti Trường Đại Hc Ngoi NgĐHQGHN)
 7. Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp
 1. Mã số:01
 2. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Hồng Vân

 1. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thông qua thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi đã:

(1) Tìm ra các ảnh hưởng tích cực của mô hình lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược đến đối tượng người học mới bắt đầu với tiếng Pháp tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm: tăng cường khả năng tự chủ của người học; tăng cường hứng thú và động lực học tập; thích ứng được với nhiều hoàn cảnh dạy và học khác nhau; tăng cường khả năng sử dụng các công cụ tin học cho người dạy và người học; tăng cường khả năng thích ứng của người học với nhu cầu từ thị trường lao động hiện nay và đảm bảo chất lượng dạy và học tại Khoa.

(2) Tìm ra những hạn chế trong việc áp dụng mô hình này tại các lớp năm thứ nhất, bao gồm: khó khăn trong việc bố trí thời gian và nguồn lực cho công tác chuẩn bị khóa học; trong việc thích ứng và sử dụng các công cụ tin học của người dạy và người học; trong việc quản lý tính không đồng nhất trong mỗi lớp học.

(3) Xây dựng được những đề xuất sư phạm liên quan đến đề tài, bao gồm: mô hình lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược có thể áp dụng lại trong các trường hợp với đối tượng người học tương tự; các khóa bồi dưỡng và tập huấn về chủ đề lớp học kết hợp, lớp học đảo ngược và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; những yêu cầu cụ thể đối với bộ máy quản lý ở cơ sở làm việc.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của đề tài nghiên cứu hoàn toàn có thể được tiếp tục ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy, dành cho đối tượng người học bắt đầu với tiếng Pháp.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng đối với các đối tượng khác (người học mới, học phần mới và cơ sở đào tạo khác)

 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

La classe inversée et les compétences de production des étudiants débutants, Colloque international des étudiants en master et en doctorat, Hanoï (2019)

La classe inversée dans l’enseignement du FLE aux débutants, Séminaire régional de recherche francophone d’Asie-Pacifique, Siam Reap, (2019)

Application du logiciel « Flipgrip » dans la pratique de l’expression orale des étudiants en première année, au Département de Français, Université de Langues et d’Études Internationales, Université Nationale du Vietnam à Hanoï, Séminaire régional de recherche francophone d’Asie-Pacifique, Siam Reap, (2019)

Application de la classe inversée en ligne pour les étudiants débutants en français langue étrangère, Colloque international des étudiants en master et en doctorat, Hanoï (2020)

La classe inversée et la cognition linguistique humaine, Colloque international des étudiants en master et en doctorat, Hanoï, (2021)

 Hà Nội, ngày  24  tháng  11 năm 2022

Nghiên cứu sinh

Trịnh Bích Thủy

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Trịnh Bích Thủy
 1. Sex: Female
 2. Date of birth:  21/12/1996
 3. Place of birth: Hanoi
 4. Admission decision number: 2339/QĐ-ĐHNN (ULIS – VNU December 12, 2016)
 5. Official thesis title: Impacts de la classe hybride sous forme inversée sur l’enseignement du français aux débutants à L’université de langues et d’études internationales, Université nationale du Vietnam à Hanoi (IMPACTS OF THE BLENDED LEARNING IN FLIPPED FORM ON THE TEACHING OF FRENCH TO BEGINNERS AT THE UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES, NATIONAL UNIVERSITY OF VIETNAM IN HANOI)
 6. Major: FFL Teaching methodology
 1. Code: 01
 2. Supervisor: Assoc. Pr. Dinh Hong Van
 3. Summary of the new findings of the thesis:

Analysis of the results of applications to beginner classes in the Department of French, at the University of Languages ​​and International Studies, National University of Vietnam in Hanoi. allowed us to find the positive impacts of the model of the blended learning in flipped form on the reinforcement of the autonomy and the motivation of the students in their learning of the French language; on adapting to different situations; on the competence in the use of digital tools; on the positive development of the application over the years; on adapting to professional needs and on guaranteeing the quality of learning. The results of our research also show the limits of this class model such as the difficulties of time and financial means during the preparation of educational documents; in the use of digital tools; due to student heterogeneity and institutional difficulties.

We adopted these limits as important points to improve in the phase of transferring our knowledge of the blended learning in flipped form. As part of our research, we managed to present our knowledge of this model to groups of interested colleagues and to propose a flexible approach to the hybrid class in inverted form applicable in different situations. Other educational solutions are also mentioned.

 1. Practical applicability, if any:

The research results may well be applied in the teaching of French as a foreign language.

 1. Further research directions, if any:

Research on a larger scale will be carried out with new audiences and at new institutions.

 1. Thesis-related publications:

La classe inversée et les compétences de production des étudiants débutants, Colloque international des étudiants en master et en doctorat, Hanoï (2019)

La classe inversée dans l’enseignement du FLE aux débutants, Séminaire régional de recherche francophone d’Asie-Pacifique, Siam Reap, (2019)

Application du logiciel « Flipgrip » dans la pratique de l’expression orale des étudiants en première année, au Département de Français, Université de Langues et d’Études Internationales, Université Nationale du Vietnam à Hanoï, Séminaire régional de recherche francophone d’Asie-Pacifique, Siam Reap, (2019)

Application de la classe inversée en ligne pour les étudiants débutants en français langue étrangère, Colloque international des étudiants en master et en doctorat, Hanoï (2020)

La classe inversée et la cognition linguistique humaine, Colloque international des étudiants en master et en doctorat, Hanoï, (2021)

 Hanoi, November 24, 2022

        PhD Candidate

                                                                                            

 

        Trịnh Bích Thủy

Xin kính mời thầy/cô, cán bộ, học viên/nghiên cứu sinh và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!