Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc 

Tên đề tài luận án:

越南学生现代汉语离合词习得研究

(Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam)

Thời gian:                   14 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 05 tháng 6 năm 2018

                                    Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Huế 2. Giới tính: Nữ
 2. Ngày sinh: 9/11/1981 4. Nơi sinh: Tuyên Quang
 3. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2019/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2014
 4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập theo Quyết định số 1812/QĐ-ĐHNN ngày 31/10/2017.
 5. Tên đề tài luận án:

越南学生现代汉语离合词习得研究

(Nghiên cứu quá trình thụ đắc từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam)

 1. Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc
 2. Mã số: 9140234.01
 3. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm

 1. Tóm tắt các kết quả của luận án:

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã rút ra một số các kết luận chính như sau:

Từ li hợp trong tiếng Hán là đơn vị nằm giữa từ và từ tổ, có thể tách ra, thêm thành phần bổ nghĩa vào giữa. Cách dùng của từ li hợp có sự khác biệt với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. Điều đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến lỗi.

Kết quả khảo sát bằng phiếu khảo sát và bài thực hành viết của sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai chuyên ngành tiếng Trung Quốc hai trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Hà Nội cho thấy, lỗi sử dụng từ li hợp chủ yếu là sắp xếp sai vị trí thành phần bổ nghĩa và phương thức lặp lại của tư li hợp mà nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng tiêu cực của tiếng mẹ đẻ.

Kết quả khảo sát thực tế quá trình thụ đắc ngôn ngữ cho thấy, sinh viên từ chỗ mắc lỗi nhiều và sử dụng từ li hợp một cách thiếu căn cứ lí luận đến chỗ mắc lỗi ít, và sử dụng một cách có ý thức (có cơ sở lí luận).

Luận án dựa trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát thực tế về lỗi và quá trình thụ đắc, đã đưa ra trình tự thụ đắc từ li hợp tiếng Hán của sinh viên Việt Nam gồm 5 bước: tiếp cận phương thức phân tách cơ bản trước, sau đó đến phương thức tổ hợp; Tiếp cận trường hợp độ phân tách nhỏ trước rồi đến độ phân tách lớn sau; Tiếp cận phương thức phân tách do thành phần liên quan trực tiếp đến tân ngữ hợp thành trước rồi đến phương thức phân tách do thành phần liên quan trực tiếp đến động từ sau; Tiếp cận cấu trúc “V + 受事” trước, rồi giới thiệu các thành phần khác sau.

Luận án còn đưa ra một sổ kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại cho sinh viên Việt Nam.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

– Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho vấn đề thụ đắc ngôn ngữ, trước hết là từ li hợp.

– Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào quá trình nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hán, trước hết là từ li hợp.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu lỗi sai và quá trình thụ đắc các điểm ngôn ngữ khác, bao gồm từ vựng và ngữ pháp trong tiếng Hán của sinh viên Việt Nam.

 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
 2. Mai Thị Huế (2015), Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán, T/c Ngôn ngữ & Đời sống, Số 10(240);
 3. Mai Thị Huế (2018), Phân tích lỗi sai thường gặp khi sử dụng từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam, T/c Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, Số 1.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Mai Thi Hue
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: 09/ 11/1981
 4. Place of birth: Hanoi
 5. Admission decision number: 2019/QĐ-ĐHNN dated 31/12/2014
 6. Changes in academic process: Admission decision number: 1812/QĐ-ĐHNN dated 31/10/2017.
 7. Official thesis title: Research on the Acquisition of Separable Words in Modern Chinese of Vietnamese Students
 8. Major: Chinese language teaching theory and methodology
 9. Code: 9140234.01
 10. Supervisor: Assoc.Prof. Pham Ngoc Ham., PhD
 11. Summary of the new findings of the thesis:

We have reached conclusions subsequent to do the research:

Separable words in Chinese can be separated and added with a complement between them. The use of separable words is dissimilar to Vietnamese equivalents which is the main cause of students making mistakes.

The result of surveys and the collection of essays written by freshmen and sophomores specialized in Chinese language at University of Languages and International Studies (ULIS) and at Hanoi University demonstrate that the first language has a negative influence on students making mistakes as they arrange the complements in a wrong order.

The surveys also prove that the more students grasp the theories of separable words, the less the number of their mistakes.

The doctoral thesis suggests the process of mastering knowledge of separable words for Vietnamese students including 5 steps: approach to method of separating words, then grouping them, separating group of words from small one to big one, grouping elements related directly to objects before verbs, mastering the structure “V + 受事” before others.

The doctoral thesis also suggests some solutions to enhancing the quality of teaching separable words in Chinese to Vietnamese students.

 1. Practical application

– The research contributes to language acquisition theoretically and practically, especially separable words.

– The research is applicable to the study process of teaching Chinese, especially separable words.

 1. Next study steps:

– Research on other languages acquisition including Chinese vocabulary and grammar of Vietnamese students.

 1. Public works related to the theme:
 2. Mai Thị Huế (2015), Separable words in Chinese, Journal of Language and Life, No.10(240);
 3. Mai Thị Huế (2018), Mistakes of using separable words in Chinese language of Vietnamese students, Journal of Military Foreign Language Studies, No.1.

Hanoi, 12th  May 2018

                                                               PhD Student

Mai Thi Hue

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Trung Quốc, xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!