[Thông báo] Công nhận các chứng chỉ IC3 và chứng chỉ MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Thông báo] Công nhận các chứng chỉ IC3 và chứng chỉ MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc công nhận các chứng chỉ  IC3 (The Internet and Computing Core Certification)  và chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist)

để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2

tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

­­­HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc công nhận các chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification)  và chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/bà Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Đào tạo, Kế hoạch Tài chính, Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL và Trưởng các khoa đào tạo đại học chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH

Về việc công nhận các chứng chỉ  IC3 (The Internet and Computing Core Certification)  và chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist)

để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2

tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

   (Ban hành kèm Quyết định số  2285 /QĐ-ĐHNN, ngày  26 tháng 10 năm 2018

của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.)

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về việc công nhận chứng chỉ Tin học theo chuẩn IC3 hoặc MOS để xét miễn thi và quy đổi điểm học phần Tin học cơ sở 2 đối với sinh viên các chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Chứng chỉ IC3: IC3 (The Internet and Computing Core Certification) là chứng chỉ quốc tế về khả năng sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Certiport (Hoa Kỳ) cấp, được công nhận trên toàn thế giới.

Chứng chỉ MOS: Microsoft Office  Specialist  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ, được công nhận trên toàn thế giới.

Học phần Tin học cơ sở 2: Là một học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN. Học phần Tin học cơ sở 2 gồm 3 tín chỉ, có mục tiêu giúp người học hình thành và phát triển các kỹ năng về tin học cơ sở, tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint…Kết quả học phần Tin học cơ sở được ghi trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên và tính vào trung bình chung tích lũy toàn khóa học.

Điều 3. Miễn thi và ghi điểm học phần

Sinh viên có chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification)  hoặc 2 trong 3 chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist, bao gồm MOS Word, MOS Excel hoặc MOS Powerpoint) trở lên được xem xét miễn thi và ghi điểm học phần Tin học Cơ sở 2 trong chương trình đào tạo.

Sinh viên vẫn tham gia việc học tập trên lớp theo kế hoạch và không phải tham dự kỳ thi cuối kỳ của học phần. Điểm của học phần sẽ được quy đổi từ kết quả thi thể hiện trên chứng chỉ IC3 và MOS.

Chương II

 ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ

ĐỂ XÉT MIỄN THI VÀ GHI ĐIỂM HỌC PHẦN

 Điều 4. Các chứng chỉ tin học được công nhận

Chứng chỉ IC3 hoặc 2 trong 3 chứng chỉ MOS trở lên được xem xét miễn thi học phần Tin học Cơ sở 2 trong chương trình đào tạo.

Điều 5. Thời hạn và hiệu lực của chứng chỉ

Sinh viên có chứng chỉ Tin học quốc tế (IC3 hoặc MOS) có thể nộp đơn xin quy đổi điểm các học phần Tin học Cơ sở 2. Một năm quy đổi 02 lần dựa vào Quy trình nêu tại Điều 7, mỗi chứng chỉ khi nộp chỉ được xét và công nhận một lần.

Chứng chỉ khi nộp chỉ được xét miễn thi, ghi điểm đối với học phần Tin học cơ sở sinh viên chưa tích lũy. Chứng chỉ không có giá trị phủ điểm học phần khi đã tích lũy trước thời điểm nộp đơn xin xét công nhận chứng chỉ.

Điều 6. Nguyên tắc công nhận chứng chỉ và ghi điểm cho học phần được xét phủ điểm

Chỉ xét công nhận chứng chỉ, ghi điểm học phần cho những sinh viên có chứng chỉ IC3 hoặc 2 trong 3 chứng chỉ MOS trở lên.

Nếu sinh viên có chứng chỉ IC3 hoặc 2 trong 3 chứng chỉ MOS và có nguyện vọng được xét miễn thi, và ghi điểm theo bảng quy đổi dưới đây:

– Nếu sinh viên có chứng chỉ IC3: Ghi điểm 10.

– Nếu sinh viên có 2 trong 3 chứng chỉ MOS trở lên: Ghi điểm 10.

Điều 7: Quy trình quy đổi điểm và ghi điểm học phần Tin học Cơ sở 2

Bước 1: Sinh viên nộp đơn xin quy đổi điểm theo mẫu (Phụ lục 1) và 01 bản photo kết quả thi có công chứng (phải mang theo bản gốc để đối chiếu) và photo chứng minh thư về Trung tâm CNTT-TT&HL chậm nhất 02 tuần trước khi bắt đầu học kỳ.

Bước 2: Trung tâm CNTT-TT&HL tiến hành xác nhận đối chiếu với kết quả lưu trực tuyến của Certiport USA theo thông tin ghi trên Chứng chỉ và trả lại bản gốc kết quả cho sinh viên trong vòng 3 ngày. Trung tâm CNTT-TT&HL lưu lại 01 bản photo công chứng để đối chiếu.

Bước 3: Trung tâm CNTT-TT&HL lập danh sách sinh viên đề nghị xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 (theo mẫu phụ phục 2), kèm chứng chỉ photo và gửi cho Phòng Đào tạo ra quyết định chính thức.

Bước 4: Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng duyệt Quyết định miễn thi kèm danh sách sinh viên được quy đổi điểm.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Điều 8. Trách nhiệm của sinh viên

 1. Sinh viên phải nghiên cứu kỹ quy định này trước khi đề nghị xét công nhận chứng chỉ để miễn thi và ghi điểm học phần.
 2. Sinh viên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để đề nghị xin xét miễn thi, ghi điểm học phần theo thông báo của Phòng Đào tạo. Hồ sơ gồm:
 • 01 đơn đăng ký (theo mẫu)
 • 01 bản sao công chứng chứng chỉ (bao gồm bảng điểm kèm theo chứng chỉ)
 • 01 bản chứng chỉ gốc mang theo khi nộp để đối chiếu
 1. Sinh viên phải tuân thủ đầy đủ những quy định của Trường về việc công nhận chứng chỉ để xét miễn thi, ghi điểm học phần.

Điều 9. Trách nhiệm của Khoa đào tạo

 1. Khoa có trách nhiệm thông báo đến sinh viên Quy định này vào thời điểm đầu mỗi học kỳ.
 2. Tiếp nhận Quyết định cho phép miễn thi, ghi điểm học phần từ Phòng Đào tạo. Thông báo kết quả cho sinh viên và lưu điểm đã được ghi nhận.

Điều 10. Trách nhiệm của Trung tâm CNTT-TT&HL

 1. Nhận đơn, hậu kiểm chứng chỉ, đề nghị xét miễn thi, ghi điểm học phần của sinh viên.
 2. Rà soát, lập danh sách tổng hợp sinh viên đề nghị xét miễn thi, ghi điểm học phần gửi về Phòng Đào tạo.

Điều 11. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo

 1. Ban hành thông báo về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn thi và ghi điểm học phần theo học kỳ. Kế hoạch được ban hành ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.
 2. Tiếp nhận đề xuất công nhận chứng chỉ của Trung tâm CNTT TT&HL, trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt và ra quyết định chính thức.
 3. Thông báo cho các Khoa đào tạo Quyết định cho phép miễn thi và ghi điểm học phần.
 4. Tiến hành nhập điểm quy đổi theo quy định lên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 2. Trong quá trình thực hiện, Quy định này có thể được điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

*Chi tiết Quy định, Quyết định, Đơn xét miễn thi, Danh sách đề nghị quy đổi điểm: DOWNLOAD