Tháng Thanh niên tại ULIS có gì cho sinh viên? – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tháng Thanh niên tại ULIS có gì cho sinh viên?

THÁNG 3 – THÁNG THANH NIÊN “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” của năm 2019 – NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN chứa đựng rất nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho sinh viên trường.