Hoạt động của SV CLC – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hoạt động của SV CLC

Tăng cường năng lực thực tiễn và khả năng thích nghi theo yêu cầu xã hội cho sinh viên qua khóa tập huấn “IMPACT CAMP ENTREPRENEUR Z 2021 – Doanh nhân thế hệ Z” tại Quảng Ninh

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỰC TIỄN VÀ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI THEO YÊU CẦU XÃ HỘI CHO SINH VIÊN QUA KHÓA TẬP HUẤN “IMPACT CAMP ENTREPRENEUR Z 2021 – DOANH NHÂN THẾ HỆ Z” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG, CƠ SỞ QUẢNG NINH (Chương