20222023.tuan05 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan05

Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác sinh viên giữa các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ngày 2/8/2022 đã diễn ra chương trình “Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác sinh viên giữa các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”. Chương trình nhằm tăng cường