Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm vụ trọng tâm:

  • Công tác khảo thí

Giữ vững vị thế là đơn vị hàng đầu về khảo thí ngoại ngữ trong cả nước. Phát triển hài hoà trong cả ba mảng hoạt động: tổ chức thi và cấp chứng chỉ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực khảo thí và nghiên cứu triển khai. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển các định dạng đề thi chuẩn hoá cho các ngoại ngữ được giảng dạy tại Trường và trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  • Công tác đảm bảo chất lượng

Tiếp tục hoàn thiện và củng cố văn hóa chất lượng, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo. Đảm bảo hoạt động kiểm định và hậu kiểm định chất lượng được áp dụng cho tất cả các CTĐT của Trường.

Chỉ tiêu cụ thể:

  1. Phát triển Trung tâm Khảo thí của Trường thành một trung tâm xuất sắc (COE), phát triển theo 03 định hướng: (i) tổ chức hoạt động khảo thí, (ii) đào tạo và bồi dưỡng về năng lực khảo thí, và (iii) nghiên cứu, chuyển giao tri thức;
  2. Hoàn thành việc chuẩn hoá công tác kiểm tra đánh giá các môn học trong toàn Trường vào năm 2021.
  3. Xây dựng 3 định dạng đề thi đánh giá năng lực và ngân hàng đề thi các thứ tiếng Trung, Nhật và Hàn (2021);
  4. 05 CTĐT được KĐCL quốc tế (theo bộ tiêu chuẩn của tổ chức AUN-QA). Mỗi năm tổ chức 10 đợt khảo sát chất lượng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo.
  5. Triển khai kiểm định cơ sở giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2026.