Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Học sinh sinh viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Học sinh sinh viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm vụ trọng tâm:

Đổi mới phương thức quản lý, hỗ trợ và phục vụ người học. Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ. Tiếp tục mở rộng các chương trình trao đổi, thực tập trong nước và nước ngoài. Tăng cường kết nối doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm phong phú cho người học, đồng thời đưa nhà tuyển dụng tham gia vào quá trình đào tạo của Trường. Tạo dựng mạng lưới các nhà tuyển dụng gắn kết, đóng góp thiết thực vào việc tạo dựng uy tín của cơ sở đào tạo.

Mục tiêu cụ thể:

  • 100% sinh viên hoàn thành chương trình thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ đạt từ loại Khá trở lên;
  • 25% sinh viên các CTĐT CLC được tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi, học tập tại nước ngoài.
  • 75% sinh viên có việc làm khi đang học tại Trường và 95% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 06 tháng.
  • Mỗi năm bổ sung 30 nhà tuyển dụng có uy tín vào hệ thống các nhà tuyển dụng sinh viên của Trường