Lễ tốt nghiệp lớp Thạc sĩ Liên kết Quốc tế Khoá 23 – 24 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội