liên kết quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: liên kết quốc tế

Hội nghị Đổi mới – Sáng tạo sinh viên và hoạt động thực nghiệm thực địa khu sinh thái V-ECO dành cho sinh viên liên kết quốc tế

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Đổi mới – Sáng tạo sinh viên và hoạt động thực nghiệm thực địa khu sinh thái V-ECO dánh cho sinh viên liên kết quốc tế (4 khóa: Qh.2018 – 2019 – 2020 – 2021).