Lịch tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2022-2025

TT

TÊN CHI BỘ

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

ĐẠI BIỂU THAM DỰ

1

Khoa NN&VH Nga (9 ĐV)

8h30

Thứ Ba, ngày 6/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Hà Lê Kim Anh (TVĐU)

Đ/c Phạm Minh Tiến ĐUV)

Đ/c Vũ Văn Hải (ĐUV)

 

2

Khoa Sau đại học-TT. Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học (9 ĐV)

9h00

Thứ Tư, ngày 7/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Lâm Quang Đông (TVĐU)

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ĐUV)

Đ/c Đào Thị Nga My (ĐUV)

3

Khoa NN&VH Trung Quốc (34 ĐV)

9h00

Thứ Tư, ngày 7/9/2022

P.509 – A1

Đ/c Hà Lê Kim Anh (TVĐU)

Đ/c Vũ Văn Hải (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Đoàn Phượng (ĐUV)

4

Khoa Sư phạm tiếng Anh

 (32 ĐV)

8h30

Thứ Tư, ngày 7/9/2022

P.410 – A1

 

Đ/c Lâm Quang Đông (TVĐU)

Đ/c Phạm Văn Kim (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn (ĐUV)

5

Chi bộ Phòng CT&CT HSSV (8 ĐV)

9h00

Thứ Năm, ngày 8/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Nguyễn Xuân Long (TVĐU)

Đ/c Phạm Văn Kim (ĐUV)

Đ/c Lại Thị Phương Thảo (ĐUV)

 

6

Chi bộ Phòng Quản trị (20 ĐV)

9h00

Thứ Sáu, ngày 9/9/2022

P. 410 – A1

 

Đ/c Nguyễn Xuân Long (TVĐU)

Đ/c Phạm Minh Tiến (ĐUV)

Đ/c Lại Thị Phương Thảo (ĐUV)

 

7

Khoa Tiếng Anh (35 ĐV)

10h00

Thứ Sáu, ngày 9/9/2022

P.509 – A1

 

 

Đ/c Lâm Quang Đông (TVĐU)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung (ĐUV)

Nguyễn Đoàn Phượng (ĐUV)

8

Chi bộ Trung tâm Khảo thí (10 ĐV)

14h00

Thứ Sáu, ngày 9/9/2022

P. 301 – A1

Đ/c Lâm Quang Đông (TVĐU)

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ĐUV)

Đ/c Vũ Văn Hải (ĐUV)

 

9

Khoa NN&VH Hàn Quốc (12 ĐV)

10h00

Thứ Hai, ngày 12/09/2022

P.410 – A1

Đ/c Nguyễn Xuân Long (TVĐU)

Nguyễn Văn Đoàn (ĐUV)

Nguyễn Thị Hồng Nhung (ĐUV)

10

Chi bộ P.Đào tạo (9 ĐV)

10h00

Thứ Hai, ngày 12/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Hà Lê Kim Anh (TVĐU)

Đ/c Lại Thị Phương Thảo (ĐUV)

Đ/c Lê Thị Khánh Trang

(ĐUV)

11

Trường THCS Ngoại ngữ (7 ĐV)

14h00

Thứ Hai, ngày 12/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Dương Quỳnh Hoa (TVĐU)

Đ/c Vũ Văn Hải (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung (ĐUV)

12

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

(12 ĐV)

15h30

Thứ Năm, ngày 12/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Hà Lê Kim Anh (TVĐU)

Đ/c Vũ Văn Hải (ĐUV)

Đ/c Phạm Minh Tiến (ĐUV)

13

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN (13 ĐV)

14h00

Thứ Hai, ngày 12/9/2022

P.410 – A1

Đ/c Nguyễn Xuân Long (TVĐU)

Đ/c Lê Thị Khánh Trang (ĐUV)

Đ/c Phạm Minh Tiến (ĐUV)

14

P. KHCN – TT.Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu- TT.ĐBCL

 (14 ĐV)

15h30

Thứ Hai, ngày 12/9/2022

P.509 – A1

Đ/c Lâm Quang Đông (TVĐU)

Đ/c Nguyễn Đoàn Phượng (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ĐUV)

15

Chi bộ Sinh viên (80 ĐV)

17h30

Thứ Hai, ngày 12/9/2022

HT.Vũ Đình Liên

Đ/c Dương Quỳnh Hoa (TVĐU)

Đ/c Vũ Văn Hải (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung (ĐUV)

16

Chi bộ Phòng HCTH-HT&PT (17 ĐV)

8h30

Thứ Ba, ngày 13/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Nguyễn Xuân Long (TVĐU)

Đ/c Vũ Văn Hải (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ĐUV)

17

Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

(42 ĐV)

14h00

Thứ Tư, ngày 14/9/2022

P.509 – A1

Đ/c Dương Quỳnh Hoa (TVĐU)

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Đoàn Phượng (ĐUV)

18

Khoa NN &VH Đức (05 ĐV)

8h30

Thứ Năm, ngày 15/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Hà Lê Kim Anh (TVĐU)

Đ/c Đào Thị Nga My (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ĐUV)

19

Chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC

 (18 ĐV)

8h30

Thứ Năm, ngày 15/9/2022

P.410 – A1

Đ/c Dương Quỳnh Hoa (TVĐU)

Đ/c Lê Thị Khánh Trang (ĐUV)

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn (ĐUV)

20

Chi bộ Khoa NN & VH CNNTA (10 ĐV)

14h00

Thứ Năm, ngày 15/9/2022

P.301 – A1

Đ/c Lâm Quang Đông (TVĐU)

Nguyễn Thị Hồng Nhung (ĐUV)

Nguyễn Đoàn Phượng (ĐUV)

21

Các Bộ môn trực thuộc Trường (14 ĐV)

15h30

Thứ Sáu, ngày 16/9/2022

P.410 – A1

Đ/c Dương Quỳnh Hoa (TVĐU)

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn (ĐUV)

Đ/c Phạm Văn Kim (ĐUV)