LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (TỪ 06 ĐẾN 12.02.2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (TỪ 06 ĐẾN 12.02.2017)

THỨ HAI, 06.02.2017

 • 8h00-9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h00 tại phòng 208A, A1: Họp về Trung tâm Phát triển nguồn lực và Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Phạm Văn Ngọc, PHT Nguyễn Xuân Long, bà  Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC), ông Hoa Ngọc Sơn (Giám đốc Trung tâm GDQT), ông Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc Trung tâm PTNL).

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.

THỨ BA, 07.02.2017

 • 8h00 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng Hợp tác và Phát triển.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng KHTC, lãnh đạo Phòng Hợp tác và Phát triển.

 • 10h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng KHTC, lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ.

THỨ TƯ, 08.02.2017

 • 8h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị cán bộ cốt cán đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác và Phát triển, Trưởng các đơn vị.

 • 10h00 -11h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy ĐHQGHN.
 • 11h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.
 • 14h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng KHTC, lãnh đạo Phòng Đào tạo.

THỨ NĂM, 09.02.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng Quản trị.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Phạm Văn Ngọc, Trưởng phòng KHTC, lãnh đạo Phòng Quản trị.

 • 8h00 tại phòng 401, A1: Họp triển khai phần mềm Khoa học công nghệ.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng Khoa học – Công nghệ, Trung tâm CNTT-TT và Học liệu: ông Khoa Anh Việt (Giám đốc), ông Trịnh Hải Tuấn (Phó Giám đốc) và ông Nguyễn Tiến Dũng.

 • 10h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng họp với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính.

THỨ SÁU, 10.02.2017

 • 8h00 tại phòng 401, A1: Họp chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo Quốc gia năm 2017 và Lễ công bố Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường), Phòng Khoa học – Công nghệ, lãnh đạo các các đơn vị: Phòng HTPT,  Phòng KHTC,  Phòng Quản trị, Trung tâm CNTT-TT&HL; bà Nguyễn Hoàng Anh (Phó Tổng biên tập Tạp chí NC Nước ngoài).

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Phòng CT&CTHSSV thực hiện CV số 01 ngày 11/01/2017 của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội v/v cử SV tham dự Olympic tiếng Nga, hạn trước ngày 08/02/2017.