Làm Tình Nguyện Hết Mình! – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Làm Tình Nguyện Hết Mình!

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội có đội tình nguyện rất năng nổ và nhiệt tình, luôn đi đầu trong các sự kiện của trường và các hoạt động sinh viên.