Kết quả phân tích dữ liệu thi thử vào THPT CNN lần 3 (21.06.2020) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội