[Infographic] Quy chế đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Quy chế đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguồn: VNU

Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN ban hành ngày 25/12/2014 gồm 9 chương, 14 điều. Quy định về đào tạo bậc đại học tại ĐHQGHN, bao gồm: chương trình đào tạo; tổ chức quản lý và đào tạo; nghiên cứu khoa học của sinh viên; quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên; cố vấn học tập, sinh viên; kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập; công nhận tốt nghiệp. Áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo bậc đại học tại ĐHQGHN.

VNU Media