Hướng dẫn làm văn bản, thủ tục hành chính trong NCKH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn làm văn bản, thủ tục hành chính trong NCKH

Phòng Khoa học Công nghệ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN hướng dẫn làm văn bản, thủ tục trong nghiên cứu khoa học như sau: ( sinh viên, học viên, cán bộ nghiên cứu download các biểu mẫu và làm theo hướng dẫn )

STT NỘI DUNG DOWNLOAD
1 Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN bieu-mau-01
2 Thuyết minh đề cương đăng ký tuyển chọn/xét chọn bieu-mau-02
3 Thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN bieu-mau-03
4 Lý lịch khoa học bieu-mau-04
5 Ý kiến nhận xét thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN bieu-mau-05
6 Phiếu chấm điểm thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN bieu-mau-06
7 Ý kiến nhận xét thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN bieu-mau-07
8 Phiếu đánh giá thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN bieu-mau-08
9 Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN bieu-mau-09
10 Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN bieu-mau-10
11 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ bieu-mau-11
12 Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN bieu-mau-12
13 Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KHCN của ĐHQGHN bieu-mau-13
14 Cấu trúc của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài KHCN của ĐHQGHN bieu-mau-14
15 Phiếu nhận xét cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN bieu-mau-15
16 Phiếu đánh giá cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN bieu-mau-16
17 Nhận xét đánh giá, xếp loại kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN bieu-mau-17
18 Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN bieu-mau-18
19 Phiếu chứng nhận hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN bieu-mau-19
20 Thuyết minh dự án sản xuất – thử nghiệm bieu-mau-20
21 Nhận xét đề cương dự án sản xuất thử – thử nghiệm bieu-mau-21
22 Phiếu đánh giá đề cương dự án sản xuất thử – thử nghiệm bieu-mau-22
23 Biên bản họp hội đồng đánh giá đề cương đề tài dự án sản xuất thử – thử nghiệm bieu-mau-23
24 Nhận xét kết quả dự án sxt cấp ĐHQGHN bieu-mau-24
25 Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả dự án sxt- thử nghiệm cấp ĐHQGHN bieu-mau-25
26 Báo cáo tóm tắt bằng tiếng anh kết quả thực hiện đề tài KHCN của ĐHQGHN bieu-mau-26
27 Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án KHCN bieu-mau-27
28 Đơn hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo bieu-mau-28
29 Hướng dẫn quản lý hoạt động NCKH bieu-mau-29
QUY TRÌNH XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO
30 Phụ lục HT1: Đơn xin hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo bieu-mau-30
31 Phụ lục HT2: Đơn xin tham dự hội thảo bieu-mau-31
32 Phụ lục HT3: Giấy xác nhận bieu-mau-32