Yêu cầu cấu trúc nội dung của bài báo khoa học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Yêu cầu cấu trúc nội dung của bài báo khoa học

Về nguyên tắc, một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods, Results, And, Discussion).

Đối tượng không rõ ràngVề nguyên tắc, một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods, Results, And, Discussion). Bố cục này được giới khoa học trong nước và quốc tế chấp nhận rộng rãi vì nó phù hợp với dạng thức đơn giản nhất và lô-gíc nhất của việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Tùy vào lĩnh vực nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu và phong cách tác giả, đôi khi bố cục trên có thể được đơn giản hóa đi, cụ thể hóa thêm, hoặc có những thay đổi về trật tự, hoặc được thể hiện một cách ngầm ẩn nhưng về cơ bản, một bài báo khoa học cần thể hiện được các yếu tố trên.

Trong phần Đặt vấn đề (Introduction), cần xác định rõ vấn đề nghiên cứu và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Cần nhắc lại một cách ngắn gọn tổng quan vấn đề nghiên cứu, từ đó làm nổi bật tính cần thiết của sự tiếp tục nghiên cứu vấn đề. Cần chỉ rõ mục đích nghiên cứu và mô tả ngắn gọn cách thức tiến hành nghiên cứu để đạt được mục đích nghiên cứu.
Trong phần Phương pháp nghiên cứu (Methods), cần nêu rõ dữ liệu nghiên cứu, cách thức thu thập dữ liệu nghiên cứu, phương pháp, thủ pháp, quy trình nghiên cứu…Cần nêu bật khả năng áp dụng phương pháp nghiên cứu sử dụng trong bài viết cho một vấn đề tương tự khác để chứng minh tính hiệu lực và độ tin cậy của phương pháp và kết quả nghiên cứu.
Một bài báo khoa học phải làm nổi bật được Kết quả nghiên cứuDiễn giải về kết quả nghiên cứu (Results and Discussion). Kết quả nghiên cứu cần phải được trình bày một cách sáng rõ và thể hiện được mục đích nghiên cứu. Việc sử dụng các sơ đồ, bảng biểu… có tác dụng làm nổi bật kết quả nghiên cứu. Cần thảo luận, diễn giải các kết quả đạt được bằng cách đặt chúng trong bối cảnh nghiên cứu chung, so sánh với kết quả nghiên cứu của những tác giả khác đồng thời chỉ rõ tính hiệu lực và giá trị lý luận hoặc/và thực tiễn của chúng.
Trong phần Kết luận, cần thâu tóm ngắn gọn diễn tiến của ý tưởng khoa học và các kết luận được trình bày trong phần Giải quyết vấn đề. Tác giả có thể đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến vấn đề nghiên cứu và triển vọng nghiên cứu vấn đề.