Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành hướng dẫn các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN (sau đây gọi chung là đơn vị đào tạo), Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Viện Công nghệ Thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm UDCNTT), Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở ĐHQGHN như sau: