Giới thiệu về Môn Đất nước học Anh Mỹ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội