Giới thiệu 3 báo cáo toàn thể và 30 tiểu ban song song tại HT UNC 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu 3 báo cáo toàn thể và 30 tiểu ban song song tại HT UNC 2021

Giới thiệu 3 báo cáo toàn thể và 30 tiểu ban song song tại HT UNC 2021

ULIS NATIONAL CONFERENCE – UNC 2021
📍Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
💌Email: conference@ulis.vnu.edu.vn
‼️FB Group:
https://www.facebook.com/groups/ulisnationalconference
🔗Đăng ký tham gia Hội thảo: https://bit.ly/ĐK_UNC2021