ĐƯỜNG DẪN PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐƯỜNG DẪN PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên” năm học 2016-2017 như sau:

sv1

Đối tượng và hình thức thực hiện:

– Đối tượng được đánh giá: Giảng viên đang giảng dạy các chương trình đào tạo chính quy Học

kì I thuộc 08 khoa đào tạo và 03 bộ môn: Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa

NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa Sư

phạm Tiếng Anh, Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, Bộ môn NN&VH Ả rập, Bộ môn NN&VH

Việt Nam, Bộ môn Tâm lí-Giáo dục.

– Hình thức thực hiện: Sinh viên trả lời trực tuyến.

SV tiến hành đánh giá theo các đường link được cung cấp dưới đây.

STT Nội dung đánh giá Link lấy ý kiến phản hồi
I Khảo sát về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên https://goo.gl/forms/6yNqfmDtKD7YDgSs2

 

II Khảo sát về các môn học do Khoa/Bộ môn giảng dạy

 

1 Bộ môn NN&VH Việt Nam https://goo.gl/forms/Ppr9Q3IOGaKkkQP62

 

2 Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học https://goo.gl/forms/PRhvIj9sgE9bweEk2

 

3 Bộ môn NN&VH Ả rập https://goo.gl/forms/WGL71PtBT4IioTRf2

 

4 Khoa NN& VH Đức https://goo.gl/forms/tVF3NEG2aNNPnoI23

 

5 Khoa NN&VH Hàn Quốc https://goo.gl/forms/TnCO0LpTlsxcN8RA3

 

6 Khoa NN&VH Nhật Bản https://goo.gl/forms/nFLFh8SKdMq4kUnk2

 

7 Khoa NN&VH Nga https://goo.gl/forms/V1IJxd630RdHWvOA3

 

8 Khoa NN&VH Pháp https://goo.gl/forms/RzwYKWdQc5j8ut4U2

 

9 Khoa NN&VH Trung Quốc https://goo.gl/forms/ssnXmIlDf315ZbjF3

 

10 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm nhất https://goo.gl/forms/z0y3OQQM7Wd2anmN2

 

11 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm hai https://goo.gl/forms/EkDfkaziyUrZQATv1

 

12 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm ba https://goo.gl/forms/SWhIlPEOlx38YyQg1

 

13 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm tư https://goo.gl/forms/4uvTJG00ULyjxCm63