PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN RA TRƯỜNG – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội