PHIẾU KHẢO SÁT KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012 (Dành cho giảng viên) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội