(Clip 7) Thông tin về chương trình ngôn ngữ Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội