(Clip 7) Chia sẻ của bạn Dương Cao Thái Sơn – sinh viên chương trình CLC 23 Ngôn ngữ Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội