(Clip 4) Cơ hội thực tập ngay tại ULIS cho sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội