(Clip 11) Thông tin về ngành liên kết quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội