Các cộng đồng chuyên môn mới thành lập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các cộng đồng chuyên môn mới thành lập

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đang tích cực phát triển các cộng đồng chuyên môn tại trường, góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Các cộng đồng chuyên môn mới nhất được thành lập là: