Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của HT. Đỗ Tuấn Minh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của HT. Đỗ Tuấn Minh

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của HT. Đỗ Tuấn Minh trong Hội nghị công chức , viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2019-2020.