Báo cáo khảo sát thường niên về tình hình việc làm của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo khảo sát thường niên về tình hình việc làm của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 và Công văn số 3469/ĐHQGHN – CTHSSV ngày 12/9/2017 về việc thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, Trường Đại học Ngoại ngữ báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp các năm như sau:
Báo cáo năm 2021 (Link)
Báo cáo năm 2020 (Link)
Báo cáo năm 2019 (Link)
Báo cáo năm 2018 (Link)
Báo cáo năm 2017 (Link)