BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2009 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2009

1. Cơ cấu tổ chức

Bộ phận ĐBCL được thành lập tháng 10/2008, nằm trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm NCGDNN&KĐCL với chức năng đầu mối tổ chúc các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐHNN-ĐHQGHN.. Nhân sự bao gồm Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ nghiên cứu chuyên trách.
2. Các đợt tập huấn được tham dự :
– Tập huấn nâng cao năng lực ĐBCL do Trung tâm ĐBCL – ĐHQGHN tổ chức, thời gian 02 ngày, tháng 09/2008 tại ĐHQGHN. (TS. Đỗ Quang Việt tham dự )
– Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo GVTHPT trình độ đại họcdoCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục kết hợp với Dự án Phát triển giáo viên THPT tổ chức, thời gian 03 ngày, từ 16 đến hết ngày 18/02/2009 tại KS Công đoàn Quảng Bá.(TS. Đỗ Quang Việt, TS. Nguyễn Việt Tiến, TS. Nguyễn Hoàng Anh, TS. Ngô Minh Thủy, ThS. Mầu Tiến Phát, ThS. Lê Xuân Thắng, ThS. Hoàng Xuân Hoa tham dự)
– Tập huấn đào tạo Đánh giá viên Quốc gia do Trung tâm ĐBCL-ĐHQGHN tổ chức, thời gian 5 ngày, từ 27-31/8/2009 tại Vinh. (TS. Nguyễn Việt Tiến tham dự)
3. Công tác ĐBCL đã triển khai trong năm học 2008-2009
– Đọc tài liệu, tự bồi dưỡng và tham dự các đợt tập huấn về ĐBCL do ĐHQG và Bộ GD&ĐT tổ chức.
– Đầu mối tổ chức các hoạt động TĐG chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành tiếng Anh Sư phạm :
   + Phối hợp với Khoa NN&VH Anh-Mỹ thành lập HĐ TĐG, lên kế hoạch và dự trù kinh phí, tiến hành TĐG, chỉnh sửa BC, hoàn thành BCTĐG CTĐT CNCLC tiếng Anh Sư phạm và nộp cho Trung tâm ĐBCL-ĐHQGHN tháng 2/2009.
 + Chỉnh sửa BCTĐG lần 1 theo ý kiến thẩm định sơ bộ và nộp cho Trung tâm ĐBCL tháng 3/2009.
 + Chỉnh sửa BCTĐG lần 2 theo các ý kiến phản biện ngoài của các chuyên gia ĐBCL và nộp cho Trung tâm ĐBCL tháng 6/2009.
– Triển khai các hoạt động TĐG chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học :
 + Phối hợp với các Khoa Trung, Nga, Anh, Pháp thành lập Hội đồng TĐG, lập Kế hoạch TĐG và dự trù kinh phí,
 + Tổ chức tập huấn lại cho các thành viên HĐTĐG của 4 Khoa. 24/3/2009
 + Điều phối các hoạt động TĐG trong trường : Báo cáo thực trạng việc đào tạo GVTHPT của 4 Khoa nộp cho Bộ, thu thập TT, MC viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bô GD&ĐT.
 + Tiến hành nhận xét, sửa chữa BCTĐG (phiên bản thô) của 4 Khoa Trung, Anh, Nga, Pháp
 + Nộp BCTĐG (phiên bản thô) của 4 Khoa Trung, Anh, Nga, Pháp cho Bộ GD&ĐT ngày 26/8/2009
4. Kế hoạc công tác ĐBCL năm học 2009-2010
– Mở Mục ĐBCL trên Webesite của Trường, cập nhật các thông tin ĐBCL của đơn vị và của ĐHQGHN.
– Nâng cao nhận thức cho các cán bộ chủ chốt, giáo viên và chuyên viên các phòng ban trong trường thông qua các hoạt động TĐG CTĐT và CSĐT
– Hoàn thành BCTĐG CTĐTGVTHPT nộp cho Bộ GD&ĐT vào 10/2009, công việc cần tiến hành bao gồm :
      + Mời chuyên gia tư vấn ngoài nhận xét phản biện BCTĐG (phiên bản thô),
      + Công bố BCTĐG ở các Khoa Trung, Nga, Pháp, Anh và các Phòng ban chức năng liên quan trong trường để lấy ý kiến góp ý.
    + Tổ chức việc chỉnh sửa, hoàn thiện các BCTĐG CTĐTGVTHPT ở 4 Khoa và nộp BC.
– Tổ chức làm việc với đoàn Đánh giá ngoài chương trình ĐT cử nhân CLC Tiếng Anh Sư phạm (10-12/2009)
– Triển khai Tự đánh giá giữa kì cơ sỏ đào tạo (Trường ĐHNN), thời gian tiến hành 10/2009-6/2010. Hoàn thành BCTĐG giữa kì và nộp ĐHQGHN vào tháng 6/2010.
– Tham dự các đợt tập huấn, hội thảo về ĐBCL do ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT tổ chức.
5. Đề xuất
– Trung tâm ĐBCL – ĐHQGHN tổ chức thêm các đọt tập huấn nâng cao năng lực  cho cán bộ chuyên trách ĐBCL của các Trường/đơn vị thành viên,
– Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến công tác ĐBCL cho các đơn vị thành viên,
– Cho các cán bộ chuyên trách tham dự các đọt đánh giá ngoài BCTĐG của các trường thành viên với tư các là quan sát viên,
– Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm tổ chức TĐG giữa các trường/đơn vị thành viên ĐHQGHN trong giao ban định kì (3 tháng/lần),
– ĐHQGHN dành một khoản ngân sách chi thường xuyên cho công tác ĐBCL của các trường ĐH/đơn vị thành viên.
   Giám đốc Trung tâm NCGDNN&KĐCL
                TS. Đỗ Quang Việt