[Video] 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của ULIS-VNU năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội