Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2017 và năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2017 và năm 2018

01 THÔNG BÁO
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2017 và năm 2018

>>>Xem chi tiết tại đây <<<

>>>Tải về tại đây<<<

02 THÔNG BÁO
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2017 -2018

>>>Xem chi tiết tại đây <<<

>>>Tải về tại đây<<<

03 THÔNG BÁO
Lịch thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2017 -2018

>>>Xem chi tiết tại đây <<<

>>>Tải về tại đây<<<

04 THÔNG BÁO
Lịch thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm học 2017- 2018

>>>Xem chi tiết tại đây <<<

>>>Tải về tại đây<<<

05 THÔNG BÁO
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với học sinh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm học 2017-2018

>>>Xem chi tiết tại đây <<<

>>>Tải về tại đây<<<

 

1.THÔNG BÁO
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2017 và năm 2018 

2.THÔNG BÁO
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN năm học 2017 -2018

3.THÔNG BÁO
Lịch thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2017 -2018 

4.THÔNG BÁO
Lịch thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm học 2017- 2018 

5.THÔNG BÁO
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với học sinh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm học 2017-2018