Khai giảng lớp tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên Đại học Keimyung khóa 4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội