[Giới thiệu] CLB Tiếng Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội