[Giới thiệu] CLB Nhảy cổ động GUMMY – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội