[Giới thiệu] CLB Dịch thuật tiếng Anh – ETIC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội