[Video] Phỏng vấn sinh viên: Kỷ niệm khó quên của bạn với ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội