[Video] Hoạt động Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp giai đoạn tại ULIS 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Hoạt động Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp giai đoạn tại ULIS 2021-2022

Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN giai đoạn 2020–2025″.

Tên gọi ngắn gọn: ĐỀ ÁN FIRE

Bắt đầu triển khai từ 06/8/2020

Đề án FIRE là một sân chơi đầy thú vị được đặt ra với mong muốn: Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên; Phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng tự học, trải nghiệm và khám phá, năng lực nghiên cứu cho sinh viên; Góp phần tạo tri thức, sản phẩm có tính ứng dụng cho xã hội.

Dưới đây là video tổng kết hoạt động Đề án giai đoạn 2021-2022: