(Video) Hoạt động Group Photo của học phần Công nghệ thông tin – Truyền thông – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội