(Video) Bản tin nổi bật quý 2.2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội